Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!


In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Groen Bergeijk

We zitten midden in een periode van klimaatverstoring. Deze versnelt de klimaatverandering en maakt deze misschien onomkeerbaar. We willen echter dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een groene en gezonde omgeving. Daarom is een ambitieus klimaatbeleid, met een lokale klimaatagenda en met een grotere urgentie voor het behalen van klimaatdoelstellingen, zoals het in 2025 energieneutraal zijn van het grootste belang. Er moet geïnvesteerd worden in de bewustwording van de noodzaak van duurzaamheid.

Sociaal Bergeijk

We willen dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen; iedereen moet kunnen meedoen via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Alle kinderen moeten de kans krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht hun afkomst en achtergrond. Daarom zetten wij in op goede opvang, uitstekend onderwijs, goede sportvoorzieningen en een leven dat niet bepaald wordt door armoede. Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement.
 

Cultureel Bergeijk

Kunst verrijkt het leven en cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in kernen en de aantrekkelijkheid van onze gemeente als woonplek. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor onze gemeente gaat het onder andere om het cultureel centrum de Kattendans, openluchttheater de Hunnebergen, bibliotheekvoorziening, muziekschool, musea, cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen. We ondersteunen een rijk en levendig kunst- en cultuuraanbod en waarderen amateurkunst en amateurmuziek.

Bergeijk van ons allemaal

Om op een goede manier met elkaar samen te kunnen leven is participatie van inwoners en vertrouwen in inwoners nodig. De gemeente gaat het maken van beleid meer samen doen met de inwoners en zich in de verantwoording van het beleid meer richten op de inwoners. Zij hebben recht om te weten of gemeenschapsgeld goed wordt besteed. Er moet een oplossing gezocht worden voor de besluitvorming van de grensoverschrijdende zaken.
 

Onze kijk op betaalbaarheid en financiën

De gemeente kan haar geld maar een keer uitgeven. En dat betekent keuzes maken. Er zijn immers voldoende plekken en doelen waaraan de gemeente haar geld zinvol kan investeren in het belang van de inwoners. Ons uitgangspunt is dat we er zijn voor de mensen die dat nodig hebben en daar geld voor vrij maken. Dit kan soms betekenen dat investeringen voor de toekomst op een lager pitje komen te staan.