Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Standpunten natuur en recreatie

 • Bestaand groen blijft groen. Het evenemententerrein bij de Kattendans blijft groen gebied en wordt niet volgebouwd.
 • Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit en bescherming van dieren en hun leefgebieden voorop. We beheren de openbare ruimte door natuurlijk en ecologisch bermbeheer (zoveel mogelijk insectvriendelijk), variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming en vergroting van de biodiversiteit is hierbij belangrijk. Een groot park met zonnepanelen kan samen gaan met biodiversiteit.
 • Bij snoeiwerkzaamheden in de winter wordt ook rekening gehouden met overwinterende dieren, door hier en daar groen te laten staan.
 • We zetten ons in voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten door de biodiversiteit te stimuleren. Bij aanplant van gemeentelijke plantsoenen houden we rekening met planten waar bijen en vlinders op af komen.
 • We willen een maai- en kapverbod tussen 15 maart en 15 juli om broedende vogels en andere dieren met jongen hun rust te geven. Zowel in die periode als daarbuiten gelden de bepalingen van de Wet natuurbescherming.
 • Oude productiebossen moeten omgezet worden naar duurzame bossen met een grotere biodiversiteit. Samenwerking met natuurorganisaties zoals food4bees, vogelbescherming en dergelijke moet worden uitgebreid.
 • Braakliggende terreinen en bermen worden ingezaaid met bijenmengsels. De gemeente kan op deze manier ook een bijdrage leveren aan het redden van de bijen.
 • Net als in de gemeente Eersel gaan we onderzoeken of we bepaalde pachtgronden uit de kortlopende pacht kunnen halen en inzaaien met insectvriendelijke kruidenmengsels. Hiermee leveren we een bescheiden bijdrage aan het bestrijden van het teruglopen van het aantal insecten.
 • Daarnaast wordt het pachtbeleid aangepast en wordt standaard in pachtcontracten opgenomen dat de kanten ingezaaid worden met kruidenmengsels. Ondernemers kunnen daarbij gebruik maken van subsidies. In het nieuwe pachtbeleid wordt ook opgenomen dat er sprake moet zijn van biodiversiteit, weinig gebruik van bestrijdingsmiddelen en natuurinclusieve landbouw. Om voor biologische boeren aantrekkelijk te zijn, gaan we met langer lopende pachtcontracten werken.
 • We stimuleren inwoners en bedrijven, vooral in de agrarische sector, om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden. We beperken en ontmoedigen het gebruik van gewas- en insectenbestrijdingsmiddelen.
 • We stimuleren agrariërs om geen monoculturen te hebben door bijvoorbeeld het gebruik van andere grasmengsels en de inzet van andere technieken te bevorderen om zo de bodem levend te houden.
 • Het natuurnetwerk Brabant wordt verder uitgebreid.
 • We zetten ons er voor in dat het openbaar crossterrein in Hapert en het Eurocircuit gebruikt wordt als alternatief voor het crossen in de natuur. Hiermee zorgen we voor regulering. Door handhaving, ook al is het vangeffect minimaal, geven we een signaal af dat wild crossen niet acceptabel is.