Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Standpunten duurzaamheid

  • Er komt een energieloket in onze gemeente en we werken daarin samen met de vereniging Kempenenergie. Particulieren en organisaties kunnen daar terecht met al hun vragen over duurzaamheid. We stimuleren eigen initiatief en coöperaties voor decentrale energieopwekking via het lokale energieloket.
  • We stimuleren het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen door voorlichtingscampagnes te organiseren, subsidies te verstrekken en daken van publieke gebouwen ter beschikking te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen.
  • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld: daken van gemeentelijke accommodaties worden benut voor (collectieve) zonnepanelen en de gemeente heeft alleen nog een energiecontract met een duurzame energieleverancier.
  • We maken met de woningcorporaties afspraken over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders. Zo stimuleren we het gebruik van zonnepanelen bij huurders.
  • Bij nieuwbouwprojecten/verbouwingen wordt uitgegaan van afkoppeling van het gasnet. We stimuleren collectieve warmtepompen bij de aanleg van nieuwbouw /verbouwingsprojecten. Bij bouwplannen hebben we oog voor circulair en energieneutraal bouwen.
  • Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen nemen we duurzaamheid en energie(voorziening) op als eis, net als het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw.
  • We gebruiken onze inkoopmacht als gemeente om innovaties te stimuleren en te ondersteunen op weg naar de nieuwe circulaire economie. Duurzame, innovatieve en creatieve lokale ondernemers krijgen voorrang. We geven het goede voorbeeld door zelf circulair en innovatief te zijn.