Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

De begroting 2019-2022

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem de begroting voor 2019 vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er wordt altijd eerst een Perspectievennota vastgesteld waar de fracties hun commentaar op kunnen geven en zelf voorstellen kunnen doen. Onze fractie heeft dat als enige gedaan. In de begroting zijn die voorstellen niet overgenomen dus hebben we ze opnieuw ingebracht. In ruil daarvoor hebben we de begroting gesteund en zijn de andere fracties akkoord gegaan met onze voorstellen. De aanhouder wint!

Een mes in de rug!

Zo moeten de vrijwilligers van Zorg in Eigen Dorp in Riethoven zich gevoeld hebben. Ze kregen te horen dat de fracties van CDA en VVD niet langer het project "Zorg in eigen Dorp" in de huidige vorm willen laten voortbestaan.

Van bomen heb je nooit genoeg

"Bomen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook een belangrijke functie. Bomen zorgen in je tuin voor een plek voor vogels, bijen en vlinders. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan de bio-diversiteit. Bomen kunnen een schaduwplek bieden voor koeien en ander vee dat in de wei staat. Maar ook de mens en onze planeet hebben baat bij verkoeling die bomen bieden. Gezien de klimaatverandering van wezenlijk belang. De afgelopen zomer staat ons nog vers in het geheugen.

Herindelen? Nee hoor!

De fractie van GroenLinks-Partij van de Arbeid Bergeijk zit niet stil, zoals u de laatste maanden gemerkt heeft. Zo vond afgelopen zaterdag het Politiek Café plaats; een mogelijkheid voor u als burger of vereniging om te laten horen wat u bezig houdt op lokaal politiek gebied. Daarnaast praat één van onze vier(!) raadsleden u wekelijks bij over een onderwerp dat ons als partij of diegene als persoon politiek gezien interessant vindt. Deze week fractieleider Wil Rombouts.

"Regelmatig houden wij u via De Eyckelbergh op de hoogte wat er in de Bergeijkse politiek zoal speelt. Zodat u weet welke voorstellen wij in de gemeenteraad ingebracht hebben en waarom wij voor of juist tegen een raadsvoorstel gestemd hebben. Wij vertellen u onze mening en soms spreken we onze oprechte verbazing uit over de opvatting van andere fracties. Dat ga ik nu weer doen. In de afgelopen weken hebben zowel het CDA als de LPB ons in deze krant weggezet als een partij die een grootschalige herindeling in de Kempen wil. Dat is niet waar.

Wat willen wij wel en wat hebben we dus gedaan: in de gemeenteraad en in De Eyckelbergh (editie 19 september) hebben we gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen voor de inwoners, bedrijven en het bestuur van Bergeijk als de provincie besluit om de rest van de Kempen te herindelen. In de gemeenteraad hebben wij een amendement ingediend om het voorgestelde besluit van het college aan te passen.

We stelden de volgende tekst voor: "Te kiezen voor het behoud van een zelfstandige gemeente. Echter, mocht de provincie overgaan tot een herindeling van de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden dan zal de gemeenteraad van Bergeijk zich opnieuw beraden op de dan ontstane situatie." Dat was het. En aangezien de voltallige gemeenteraad instemde met deze wijziging is het voor ons niet duidelijk waarom CDA en LPB nu laten weten dat zij en wij zo’n volstrekt andere mening zouden hebben. Als dat zo zou zijn waarom hebben ze dan ons voorstel gesteund?"

Volgende week leest u alles over het Trash Event, het nieuwe evenement van GroenLinks-Partij van de Arbeid Bergeijk om van onze mooie gemeente écht een groene gemeente te maken!