Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Standpunten luchtkwaliteit

  • De gemeente maakt een actieplan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo sluiten we aan op de uitspraak van de rechtbank in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat, waarbij Milieudefensie in het gelijk is gesteld en waar het kabinet zich bij heeft neergelegd.
  • Wij zijn tegen een verdere uitbreiding van luchthaven Eindhoven als dit zorgt voor vermeerdering van overlast. Groei voor Eindhoven Airport na 2020 kan alleen met draagvlak van de omgeving plaatsvinden, binnen de momenteel gebruikte geluidsruimte. Er moet vanaf 2020 jaarlijks sprake te zijn van een netto afname van geluidshinder voor omwonenden en van uitstoot van fijnstof en CO2. Mits hieraan voldaan wordt, kan de beperking van uitstoot en overlast door inzet van moderne, schonere en stillere vliegtuigen gedeeltelijk worden ingezet om groei van passagiersaantallen mogelijk te maken. Voor groei in passagiersaantallen heeft het vliegen met grotere, schone en stille vliegtuigen de voorkeur ten opzichte van uitbreiding van het aantal vluchten. Nachtvluchten worden teruggedrongen, er zijn bij voorkeur geen geplande landingen na 23:00 uur meer, en zeker geen geplande starts voor 7:00 uur en in het weekend niet voor 8:00 uur.
  • Luchtkwaliteit wordt in de landelijke gebieden bedreigd door de omvang van de veehouderij. De intensieve veehouderij brengt risico's voor de volksgezondheid en dierenwelzijn met zich mee, draagt bij aan klimaatverandering en geeft stankoverlast. We willen strengere geurnormen voor veehouderijen, waarbij zowel voorgrondbelasting als achtergrondbelasting worden meegenomen. De huidige normen voorkomen overlast in veehouderijgebieden niet voldoende. De gemeente stelt een strengere geurverordening op.
  • Bij de verstrekking van vergunningen voor veehouderijen stelt de gemeente hoge eisen aan de uitstoot van fijnstof en ammoniak. We zien streng toe op het gebruik van aanwezige luchtwassers.