Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunten zorg en welzijn

  • Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt en voor elke inwoner moet duidelijk zijn bij wie je terecht kunt, met welk probleem of welke ondersteuningsvraag.
  • Inwoners worden proactief en op een begrijpelijke manier geïnformeerd over de mogelijkheid om van een onafhankelijk cliëntondersteuner gebruik te maken.
  • Gemeentelijke regelgeving en beleid moeten begrijpelijk zijn. De papieren rompslomp wordt zo klein mogelijk gehouden en de gemeente houdt naast digitale ook papieren informatievoorziening in stand.
  • De medewerkers die de WMO loketten bedienen gaan meer naar de inwoners toe.
  • Er wordt meer bekendheid gegeven aan regelingen voor mensen met een laag inkomen, ook aan mensen die niet bij de ISD bekend zijn. Dit wordt proactief gedaan via verschillende informatiekanalen. En als inwoners in beeld komen bij de ISD, krijgen ze meteen een inkomenscheck en wordt gekeken op welke regelingen ze een beroep kunnen doen. Mensen die dat willen worden daarbij geholpen.
  • Bij de toegankelijkheid van openbare ruimtes en van informatie wordt ook rekening gehouden met oudere inwoners en inwoners met een beperking. Bij aanpassingen van openbare ruimtes wordt een toegankelijkheidscheck uitgevoerd.
  • De gemeente zorgt voor adequate ondersteuning en respijtzorg voor mantelzorgers. We willen van mantelzorgers horen wat ze nodig hebben om het vol te houden.
  • We zijn er voorstander van dat de dorpsondersteuners op een meer maatschappelijk opbouwwerkachtige manier gaan werken en dat er uitbreiding van uren komt. De dorpsondersteuners beschikken over een eigen budget voor het oplossen van eerste noden die ze tegen komen en om lokale initiatieven te kunnen ondersteunen.
  • Aanbestedingen in het sociaal domein worden zoveel mogelijk beperkt en we sturen niet eenzijdig op kostenbeheersing. We willen gebrek aan continuïteit en onzekerheid bij de inwoners en bij de instellingen voorkomen door met langer lopende samenwerkingen te werken. Ook moet social return meegenomen worden in aanbestedingen.