Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Standpunten zorg en welzijn

  • Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt en voor elke inwoner moet duidelijk zijn bij wie je terecht kunt, met welk probleem of welke ondersteuningsvraag.
  • Inwoners worden proactief en op een begrijpelijke manier geïnformeerd over de mogelijkheid om van een onafhankelijk cliëntondersteuner gebruik te maken.
  • Gemeentelijke regelgeving en beleid moeten begrijpelijk zijn. De papieren rompslomp wordt zo klein mogelijk gehouden en de gemeente houdt naast digitale ook papieren informatievoorziening in stand.
  • De medewerkers die de WMO loketten bedienen gaan meer naar de inwoners toe.
  • Er wordt meer bekendheid gegeven aan regelingen voor mensen met een laag inkomen, ook aan mensen die niet bij de ISD bekend zijn. Dit wordt proactief gedaan via verschillende informatiekanalen. En als inwoners in beeld komen bij de ISD, krijgen ze meteen een inkomenscheck en wordt gekeken op welke regelingen ze een beroep kunnen doen. Mensen die dat willen worden daarbij geholpen.
  • Bij de toegankelijkheid van openbare ruimtes en van informatie wordt ook rekening gehouden met oudere inwoners en inwoners met een beperking. Bij aanpassingen van openbare ruimtes wordt een toegankelijkheidscheck uitgevoerd.
  • De gemeente zorgt voor adequate ondersteuning en respijtzorg voor mantelzorgers. We willen van mantelzorgers horen wat ze nodig hebben om het vol te houden.
  • We zijn er voorstander van dat de dorpsondersteuners op een meer maatschappelijk opbouwwerkachtige manier gaan werken en dat er uitbreiding van uren komt. De dorpsondersteuners beschikken over een eigen budget voor het oplossen van eerste noden die ze tegen komen en om lokale initiatieven te kunnen ondersteunen.
  • Aanbestedingen in het sociaal domein worden zoveel mogelijk beperkt en we sturen niet eenzijdig op kostenbeheersing. We willen gebrek aan continuïteit en onzekerheid bij de inwoners en bij de instellingen voorkomen door met langer lopende samenwerkingen te werken. Ook moet social return meegenomen worden in aanbestedingen.