Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Standpunten onderwijs

  • In elke kern behouden we de basisschool als basisvoorziening. Kleine dorpsscholen hebben bestaansrecht, omdat zij ook invulling geven aan de sociale verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen en kinderen in de eigen buurt naar school kunnen gaan.
  • In elke kern zijn de voorzieningen voor kinderen, zoals school, kinderopvang, buitenschoolse opvang, zorg (voor kinderen en opvoedingsondersteuning voor ouders) en vrije tijd zoveel mogelijk gebundeld in een doorlopende leerlijn en waar mogelijk uitgevoerd onder een dak. Dit is de basis van het idee van een integraal kindcentrum. Een integraal kind centrum is van een zodanige omvang dat kinderen zich er veilig en gekend voelen. Een te grote omvang brengt anonimiteit met zich mee. De plek waar een integraal kind centrum komt moet veilig, kindvriendelijk en centraal gelegen in de kern zijn.
  • Voor het integraal kindcentrum op ‘t Hof vinden we de locatie bij de Kattendans niet geschikt. Er moet opnieuw naar de eerder aangegeven alternatieve locaties gekeken worden. Er moeten verkeersveilige routes naar het integraal kind centrum zijn en ook de breng- en haalplek moet veilig zijn.
  • We stimuleren ouders en kinderen om 'op voeten en fietsen' naar school te gaan. Tijdens de breng- en haaltijden zijn de straten voor of rond het schoolplein autovrij. Voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen komen er aparte kus- en zwaaiplekken.
  • Schoolgebouwen moeten passen bij de eisen van deze tijd; schoon, veilig, comfortabel en groen. Nieuwe schoolgebouwen moeten energieneutraal zijn, schoolpleinen groen ingericht. Alle scholen zijn veilig, goed onderhouden en volledig toegankelijk, ook voor leerlingen met een fysieke beperking.
  • Het kabinet heeft een plan met betrekking tot de aanleg van moestuinen bij basisscholen. We gaan onderzoeken op welke manier we dit plan kunnen ondersteunen.