Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Standpunten kunst en cultuur

  • Er komt een actuele samenhangende visie en beleid op gebied van kunst en cultuur.
  • Cultureel erfgoed moet worden behouden voor volgende generaties.
  • We bewaken het cultuuraanbod maar willen voorkomen dat buurgemeenten elkaar beconcurreren met hun cultuuraanbod. We willen overleg tussen gemeenten om er op regionaal niveau voor te zorgen dat er voldoende, divers en hoogwaardig aanbod is voor volle zalen. Investeren in programmering is in dat kader belangrijker dan in gebouwen.
  • Culturele instellingen moeten ook zelf actief op zoek gaan naar bronnen van financiering. Wij stimuleren cultureel ondernemerschap. Met eenmalige subsidies kunnen we bijzondere publieksprojecten of een bijzonder initiatief van wijkbewoners stimuleren.
  • Culturele experimenten verdienen ondersteuning, zeker als dat samenwerking tussen culturele organisaties mogelijk maakt en/of nieuw en breder publiek trekt. Naast de ondersteuning van de basisinfrastructuur in onze gemeente houden we altijd budget beschikbaar voor de ondersteuning van interessante nieuwe projecten. Daarmee stimuleren we samenwerking en verbreding van het publiek.
  • We vinden dat de Kattendans, naast de functie als gemeenschapshuis, een belangrijke sociaal-culturele functie heeft in onze gemeente (en ver daarbuiten) die we moeten koesteren en die we willen behouden. Doordat steeds meer verenigingen gebruik maken van de Kattendans is uitbreiding zeer gewenst. Daarnaast is er sprake van achterstallig onderhoud. Door een grootschalige verbouwing of nieuwbouw kan de Kattendans het voorzieningenniveau in Bergeijk op een hoger niveau brengen, waardoor Bergeijk een nog aantrekkelijker gemeente wordt om in te (blijven) wonen. Wij zijn van mening dat een bioscoopzaal een meerwaarde kan hebben voor het voorzieningenniveau in Bergeijk. Wat ons betreft onder de voorwaarde dat deze bioscoopzaal een positieve bijdrage levert aan de totale exploitatie van de Kattendans.
  • We willen dat de bibliotheekvoorziening een goed herkenbare plek heeft. Om kennis voor iedereen toegankelijk te maken, is extra aandacht voor bepaalde groepen essentieel. De bibliotheek levert door middel van activiteiten op het gebied van leesbevordering, informatie en culturele educatie een bijdrage aan de cultuurparticipatie van burgers. Ze fungeert tevens als vraagbaak, adviescentrum en als ontmoetingsplaats. De gemeente maakt met de bibliotheek afspraken over taal- en leesbevordering, mediawijsheid, digitalisering, bereikbaarheid en samenwerking met kunstuitleen. Vooral de minder kansrijke groepen verdienen daarbij extra aandacht.