Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunten kunst en cultuur

  • Er komt een actuele samenhangende visie en beleid op gebied van kunst en cultuur.
  • Cultureel erfgoed moet worden behouden voor volgende generaties.
  • We bewaken het cultuuraanbod maar willen voorkomen dat buurgemeenten elkaar beconcurreren met hun cultuuraanbod. We willen overleg tussen gemeenten om er op regionaal niveau voor te zorgen dat er voldoende, divers en hoogwaardig aanbod is voor volle zalen. Investeren in programmering is in dat kader belangrijker dan in gebouwen.
  • Culturele instellingen moeten ook zelf actief op zoek gaan naar bronnen van financiering. Wij stimuleren cultureel ondernemerschap. Met eenmalige subsidies kunnen we bijzondere publieksprojecten of een bijzonder initiatief van wijkbewoners stimuleren.
  • Culturele experimenten verdienen ondersteuning, zeker als dat samenwerking tussen culturele organisaties mogelijk maakt en/of nieuw en breder publiek trekt. Naast de ondersteuning van de basisinfrastructuur in onze gemeente houden we altijd budget beschikbaar voor de ondersteuning van interessante nieuwe projecten. Daarmee stimuleren we samenwerking en verbreding van het publiek.
  • We vinden dat de Kattendans, naast de functie als gemeenschapshuis, een belangrijke sociaal-culturele functie heeft in onze gemeente (en ver daarbuiten) die we moeten koesteren en die we willen behouden. Doordat steeds meer verenigingen gebruik maken van de Kattendans is uitbreiding zeer gewenst. Daarnaast is er sprake van achterstallig onderhoud. Door een grootschalige verbouwing of nieuwbouw kan de Kattendans het voorzieningenniveau in Bergeijk op een hoger niveau brengen, waardoor Bergeijk een nog aantrekkelijker gemeente wordt om in te (blijven) wonen. Wij zijn van mening dat een bioscoopzaal een meerwaarde kan hebben voor het voorzieningenniveau in Bergeijk. Wat ons betreft onder de voorwaarde dat deze bioscoopzaal een positieve bijdrage levert aan de totale exploitatie van de Kattendans.
  • We willen dat de bibliotheekvoorziening een goed herkenbare plek heeft. Om kennis voor iedereen toegankelijk te maken, is extra aandacht voor bepaalde groepen essentieel. De bibliotheek levert door middel van activiteiten op het gebied van leesbevordering, informatie en culturele educatie een bijdrage aan de cultuurparticipatie van burgers. Ze fungeert tevens als vraagbaak, adviescentrum en als ontmoetingsplaats. De gemeente maakt met de bibliotheek afspraken over taal- en leesbevordering, mediawijsheid, digitalisering, bereikbaarheid en samenwerking met kunstuitleen. Vooral de minder kansrijke groepen verdienen daarbij extra aandacht.