Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

GroenLinks-PvdA neemt initiatief

Zoals u van ons gewend bent zullen wij u op de hoogte blijven houden wat onze standpunten zijn en waarom wij voor of juist tegen een voorstel zijn en welke voorstellen wij zelf ingebracht hebben.

Geen coalitie met het CDA

Bergeijk heeft bij de stembus laten horen dat ze graag een meer groene en linkse koers wil varen. Logisch dus om het gesprek over de vorming van een coalitie met GroenLinks-PvdA Bergeijk te gaan voeren. Het CDA neemt, terecht als grootste partij, het voortouw in de coalitie onderhandelingen.

Yes! Verdubbeld!

Wat bijzonder om met 4 zetels in de gemeenteraad te komen. Het is gelukt! We gaan jong en oud in Bergeijk dichter bij elkaar brengen. We zorgen ervoor dat ons dorp leefbaar blijft, voor iedereen.

Standpunten ruimtelijke ontwikkeling

  • In de omgevingswet wordt een aantal wetten op het gebied van ruimtelijke ordening samengevoegd. Kenmerken zijn regelarm, een controlerende taak voor de overheid en meer invloed en inspraak voor inwoners. Essentieel in de omgevingswet is gelijke kansen voor alle inwoners. Dit impliceert dat de gemeente de nadruk legt bij het beschermen van de belangen van het overgrote deel van de inwoners.
  • Bij de aanpak van leegstand op het platteland hebben we ook oog voor het voorkomen van ondermijnende criminaliteit, illegale handel, illegale wietteelt etc.
  • We ontwikkelen beleid voor leegkomende panden in het buitengebied, waarbij we zowel verstening van het buitengebied als verpaupering tegengaan. Daarin willen we regionaal samenwerken met onderwijs, bedrijfsleven en overheden om tot innovatieve oplossingen te komen.
  • Op het gebied van bebouwing krijgt inbreiding de voorkeur boven het ontwikkelen van nieuwe locaties.
  • We willen de komende jaren samen met de parochies een visie ontwikkelen op het herbestemmen van leegkomende religieuze gebouwen.
  • Als er in Nederland experimenten komen voor legale wietteelt, meldt Bergeijk zich aan.