Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Groen Bergeijk; en dan ook echt groen...

We zitten midden in een periode van klimaatverstoring. Als we nu geen actie ondernemen is dit onomkeerbaar. Toch willen we dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een groene en gezonde omgeving. Daarom is een ambitieus klimaatbeleid met een sterke lokale klimaatagenda noodzakelijk. Daarmee gaan we de klimaatdoelstellingen, zoals het in 2025 energieneutraal zijn, realiseren. Er moet geïnvesteerd worden in de bewustwording van de noodzaak van duurzaamheid. De gemeente zet zich daar actief voor in. We betrekken bewoners bij het duurzaam maken van de gemeente en om actief mee te denken over manieren om de energiedoelstellingen te halen. We hebben oog voor zorgvuldig waterbeheer en volgen de ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking op de voet.

We erkennen en ondersteunen de belangrijke rol die agrariërs hebben in het creëren van natuur als onderdeel van de transitie van de gangbare landbouw richting een meer duurzame landbouw. Dat is goed voor de biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap. Bergeijk moet ook op het gebied van duurzame landbouw de groenste gemeente willen worden, met een maximale bescherming van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk, met minimale overlast, met oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn en met een fatsoenlijk inkomen voor agrariërs. We gaan de gezondheidsrisico’s van slechte luchtkwaliteit verkleinen. Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Ook de uitstoot van veehouderij zorgt voor problemen met de luchtkwaliteit.

Voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid op straat is het belangrijk het fietsgebruik te stimuleren, vooral bij de jeugd. We willen goede fietsverbindingen en beter openbaar vervoer als alternatief voor de auto, ook in de kleinere kernen. De fiets moet het centrale vervoermiddel voor de korte en middellange afstanden worden.