Sterk, groen en sociaal

Ons programma voor 2018-2022, #linksaf

Politiek gaat over mensen. Alle mensen verdienen dezelfde kansen daarom investeren wij in collectieve rijkdom zoals, onderwijs, sport, cultuur en natuur!

In Bergeijk zorgen we er samen voor dat Bergeijk in de toekomst leefbaar blijft voor ons en onze kinderen. Mensen moeten in een dorp kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige sfeer. Het verbinden van mensen is een van de grootste taken van de politiek. Doordat zij de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen. Die voorwaarden zijn goed werk, wonen, zorg, oog voor de natuur en plekken waar u plezier kunt hebben met de mensen om u heen. Samen op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden.

Bergeijk zwerfafval vrij!

Raadslid Yfke Froentjes is, zoals iedereen binnen onze partij, zeer begaan met de natuur en het milieu. Met name het zwerfafval is haar een doorn in het oog. "De hoeveelheid zwerfaval blijft groeien. Daarbij kun je denken aan plastic dat in onze oceanen drijft, maar ook aan plastic frisdrankflesjes die in de bermen gegooid worden.Iedereen die wel eens door onze gemeente wandelt of fietst kan daar over meepraten. "

Zin in de toekomst

Iedere week praat ëën van de vier raadsleden van GroenLinks-PvdA Bergeijk u bij over een onderwerp dat hem of haar na aan het hart ligt. Deze week is dat Tim Sonnenberg, ons jongste raadslid (19), die zich uiteraard bezighoudt met de positie van jongeren in onze gemeente. "Iedereen doet mee ook jongeren, zeker jonger. Zij vormen de toekomst van ons dorp."

Zelfstandig Bergeijk tegen welke prijs?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaven de inwoners van Groot-Bergeijk in grote getale hun steun aan GroenLinks-Partij van de Arbeid. Met maar liefst vier raadszetels hebben we een grote inbreng in de lokale politiek. Om u, als inwoner van onze mooie gemeente, op de hoogte te houden van wat er speelt, zullen onze vier raadsleden op toerbeurt een actueel onderwerp aansnijden. Fractieleider Wil Rombouts trapt af.

Vraag je aan een willekeurige inwoner van de gemeente Bergeijk waar hij vandaan komt, dan hoor je niet snel: ik kom uit de gemeente Bergeijk. Nee, mensen wonen in, en komen uit Luyksgestel, van 't Loo, uit Riethoven, van de Weebosch, van het Hof of uit Westerhoven. De verbondenheid met de eigen kern is groot, meestal veel groter dan het "gemeente Bergeijk gevoel". De meeste mensen voelen ook een band met de Kempen. En dat gevoel leeft in alle dorpen in de Kempen. Want heel veel verschillen zijn er immers niet tussen pakweg Westerhoven en Vessem of Lage Mierde en de Weebosch.

In de Kempen staan we de komende weken voor een ingrijpende keuze. De gemeenteraden moeten gaan aangeven hoe zij de bestuurlijke toekomst van de vijf Kempengemeenten zien. Na een jarenlange discussie heeft de provincie Noord-Brabant de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden met klem gevraagd zich uit te spreken over hun bestuurlijke toekomst en de wijze waarop zij willen samenwerken. Dat is nodig, omdat de samenwerking in onze regio om diverse redenen maar niet van de grond komt. Aan dit raadsvoorstel liggen diverse rapporten ten grondslag en heel, heel veel uren onderzoek.

Het voorstel dat de colleges nu met de gemeenteraden gaan bespreken is in alle Kempengemeentes hetzelfde: de gemeentes willen zelfstandig blijven maar wel in een "vergaande samenwerking". Met dit voorstel komt de bal gewoon weer terug bij de provincie te liggen. En die zal nu moeten besluiten of ze aan het oorspronkelijke voorstel vasthouden: de samenvoeging van de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden en een zelfstandige gemeente Bergeijk. Als dat gebeurt, wat zijn dan de gevolgen voor de gemeente Bergeijk? Wat gebeurt er als onze belangrijkste samenwerkingspartner ineens 3 keer zo groot wordt? Wat zal onze inbreng dan nog zijn in de samenwerking? We kunnen dan wel zelfstandig zijn, maar in hoeverre kan je dat nog zelfstandig noemen? Of is het niet meer dan een papieren zelfstandigheid en heb je in de praktijk nog minder te zeggen dan nu al het geval is? En wat voor gevolgen heeft dat dan weer voor onze inwoners, organisaties en bedrijven?

Onze fractie vindt al heel veel jaren dat wij een veel sterker democratisch model voor de samenwerking moeten hebben. De Kempencommissie was een mooi begin maar daar is het dan ook bij gebleven. Al jaren proberen de gemeentebesturen te komen tot meer samenwerking. Maar als puntje bij paaltje komt wordt vooral ingezet op halfslachtige oplossingen, die bovendien steeds verder weg van de democratische controle komen te liggen. De komende maanden zal er meer duidelijkheid komen en zal blijken of de provincie consequent is. Als de provincie kiest voor de genoemde herindeling dan zullen wij als gemeente Bergeijk alles opnieuw moeten afwegen en ons afvragen of eenzame zelfstandigheid wel de beste oplossing is. Wij houden u op de hoogte.